poza

FINANTARE ACTIVITATI NONAGRICOLE IN MEDIUL RURAL – Sesiunea 2021

pozaFINANTARE ACTIVITATI NONAGRICOLE IN MEDIUL RURAL – Sesiunea 2021

 

 

Prin acest program se finanțează proiectele depuse de microîntreprinderi şi întreprinderi mici (existente sau nou înființate) pentru următoarele activităţi non agricole în mediul rural:

A.) Producţie – finanţare nerambursabilă de 90%.

Exemple de astfel de activităţi: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a lemnului; industrie metalurgică, fabricare de construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice; producţie de combustibil din biomasă; activități de artizanat și alte activități tradiționale neagricole: olărit, brodat, prelucrare manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii, etc;

B.) Servicii – finanţare nerambursabilă de 70%.

Exemple de astfel de activităţi: servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare; servicii de reparaţii maşini, unelte, obiecte casnice; servicii de consultanţă, contabilitate, juridice, audit; activităţi de servicii în tehnologia informaţiei şi servicii informatice; servicii tehnice, administrative, etc; servicii ale ospitalitatii, astfel: Investiții noi pentru infrastructură în unităţile de primire turistică de tipul: parcuri de rulote, camping, bungalow; proiecte de activități de agrement; Modernizarea/ extinderea unităților de primire turistică de tipul: parcuri de rulote, camping, bungalow și agropensiuni; Investiții noi/ modernizări/ extinderi ale structurilor de alimentație publică inclusiv punctul gastronomic local;

ACTIVITĂȚILE ELIGIBILE SUNT AICI: 

Anexa 7 – Lista codurilor CAEN aferente activităţilor care sunt eligibile la finanţare în cadrul submăsurii 6.4

Anexa 8- Lista codurilor CAEN eligibile NUMAI pentru dotarea cladirilor în cadrul submăsurii 6.4

SOLICITANTI ELIGIBILI:
• Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente şi nou-înfiinţate (start-ups) din spaţiul rural;
• Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală;
functionand sub urmatoarele forme de organizare:

 • Persoana fizică autorizată (P.F.A.);
 • Întreprinderi individuale (I.I.);
 • Întreprinderi familiale (I.F.);
 • Societate în nume colectiv (S.N.C.);
 • Societate în comandită simplă (S.C.S.);
 • Societate pe acţiuni (S.A.);
 • Societate în comandită pe acţiuni (S.C.A.);
 • Societate cu răspundere limitată (S.R.L. / S.R.L.-D.);
 • Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificarile şi completările ulterioare);
 • Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991) cu modificările şi completările ulterioare;
 • Societate cooperativă agricolă de gradul 1 si societati cooperative meșteșugărești și de consum de gradul 1 (înfiinţate în baza Legii nr. 1/ 2005), care au prevăzute în actul constitutiv ca obiectiv desfășurarea de activităţi neagricole;
 • Cooperativă agricolă de grad 1 (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004) de exploatare şi gestionare a terenurilor agricole şi a efectivelor de animale.

Valoarea ajutorului nerambursabil este de 70% sau 90% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi plafonul de 200.000 euro / proiect. TVA este o cheltuială eligibilă dacă solicitantul nu este plătitor de TVA.

PRINCIPII DE EVALUARE A PROIECTELOR:
1) Principiul diversificării activității agricole a fermelor existente către activități neagricole;
1.1 Proiecte care sunt inițiate de o întreprindere existentă (cel putin PFA), care a desfășurat în principal activitate în domeniul agricol și intenționează să-și diversifice activitatea în sectorul non-agricol. Activitatea agricolă trebuie să fie realizată pe perioada a cel puțin 12 luni de la data înființării și până la data depunerii cererii de finanțare – 5 puncte;

2) Principiul prioritizării serviciilor medicale (inclusiv stomatologice și sanitar-veterinare);
2.1 Proiecte care vizează servicii din sectorul medical (inclusiv stomatologice și sanitar – veterinare) – 10 puncte;

3) Principiul prioritizării proiectelor care includ acțiuni de digitalizare pentru eficientizarea activității;
3.1 Criteriul prioritizării proiectelor care integrează mijloace de digitalizare în activitate – 10 puncte;
3.2 Criteriul prioritizării proiectelor care au ca obiectiv servicii în tehnologia informației, servicii informatice și servicii de editare software, conform prioritizării din Anexa 7 5 puncte;

4) Principiul prioritizării proiectelor care includ acțiuni de protecția mediului;
4.1 Criteriul prioritizării proiectelor care propun cel puțin o acțiune care vizează protecția mediului – 10 puncte;
4.2 Criteriul prioritizării proiectelor care au ca scop acțiunide protecția mediului, conform prioritizării din Anexa 7 (ex: reciclare, fabricare peleți etc.) – 5 puncte;

5) Principiul prioritizării activităților de producție;
5.1 Proiecte ce vizează activități de producție în conformitate cu prioritizarea din Anexa 7, activități care la nivel național înregistrează o balanța negativă – 25 puncte;
5.2 Alte activități de producție – 20 puncte;

6) Principiul stimulării activităților turistice și/ sau de agrement și/ sau unități de alimentație publică desfășurate în zonele cu potențial turistic ridicat;
6.1 Proiecte ce vizează investiţii în activități de agrement și/ sau unități de alimentație publică, în zonele cu potențial turistic ridicat. Punctajul acordat acestui criteriu se calculează în funcție de amplasamentul investitiei (comuna), în localități cu concentrare foarte mare de resurse și în localități cu concentrare mare de resurse – maxim 15 puncte;
6.2 Proiecte ce vizează investiţii în activități turistice (cu excepția înființării hotelurilor, pensiunilor şi agropensiunilor), în zonele cu potențial turistic ridicat.
Punctajul acordat acestui criteriu se calculează în funcție de amplasamentul investitiei (comuna), în localități cu concentrare foarte mare de resurse și în localități cu concentrare mare de resurse – maxim 10 puncte;

7) Principiul derulării activităților anterioare ca activitate generală de management a firmei, pentru o mai bună gestionare a activității economice;
7.1 Întreprindere activă fără întrerupere cel puțin 3 ani și cu profit operațional în ultimii 2 ani (pentru a se evidenția buna gestionare a activității economice) – 10 puncte;
7.2 Întreprindere activă fără întrerupere cel puțin 2 ani și cu profit operațional în ultimul an (pentru a se evidenția buna gestionare a activității economice) – 5 puncte;

8) Principiul accesului la finanțare – în sensul prioritizării solicitanților care nu au beneficiat de finanțare în perioada de programare 2014 – 2020 prin PNDR (sM 6.2, 6.4 și măsura similară din 19.2);
8.1 Solicitanții care nu au beneficiat de finanțare în perioada de programare 2014 – 2020 prin PNDR (sM 6.2, 6.4 și măsură similară din 19.2) – 10 puncte;

9) Principiul maturității proiectului – în sensul depunerii documentației pentru demararea procedurii de evaluare a impactului preconizat asupra mediului, la depunerea cererii de finanțare
9.1 Solicitanții au depus la Cererea de finanțare documentul final emis de APM pentru demararea investiției (aviz de mediu, acord de mediu etc.) – 5 puncte;

TOTAL 100 PUNCTE. Punctajul minim este de 15 puncte.

TERMENUL LIMITĂ DE DEPUNERE A PROIECTELOR: Ghidul solicitantului este in dezbatere publica. Lansarea se va efectua imediat dupa perioada de dezbatere AICI DETALII 

A.D.E.L. are experienta bogata in elaborarea si implementarea proiectelor cu finantare nerambursabila si va ofera servicii de consultanta de specialitate constand in elaborarea documentatiei necesare precum si in managementul investitiei in vederea accesarii finantarii nerambursabile.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *