FINANTARE NERAMBURSABILA PENTRU IMM – P.O.R. 2.2. – relansare 2020

Logo_color_BI_slogan MMFINANTARE NERAMBURSABILA PENTRU IMM – P.O.R. 2.2. – relansare 2020                                                            

AXA PRIORITARA 2 – Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii.

PRIORITATEA DE INVESTITII 2.2 –  Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

Prin acest program se finanțează proiectele de investiţii realizate de IMM-urile din mediul urban și a întreprinderilor mijlocii din mediul rural.

SOLICITANTI ELIGIBILI:

 • Societatile comerciale sau cooperative care se incadreaza in categoria IMM-urilor din mediul urban sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural;
 • Solicitantul realizeaza un proiect de investiţii într-un domeniu de activitate eligibil (vezi mai jos domeniile de activitate eligibile); Investiția propusă poate viza una sau mai multe clase (coduri) CAEN, în condițiile în care acestea sunt aferente aceleiași activități/ aceluiași flux de producție.
 • Solicitantul a desfăşurat activitate cel puţin unui an fiscal integral (minim anul 2019), nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul 2019 sau 2020 și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul 2019;
 • Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura contributia proprie la finantarea proiectului; Trebuie sa asigure contributia proprie la cheltuielile eligibile + TOATE cheltuielile neeligibile (inclusiv TVA, daca este neeligibila);
 • Solicitantul și reprezentantul său legal nu se încadrează în situațiile de excludere prezentante în Declarația de eligibilitate;
 • Locul de implementare a proiectului este situat în:
  1. în mediul urban (inclusiv sate aparținătoare de orașe) pentru IMM-uri;
  2. în mediul rural pentru întreprinderile mijlocii;

Pentru acest apel de proiecte nu sunt eligibili solicitanții care se încadrează în categoria microîntreprinderilor.

Pentru investiții care includ lucrări de construcție ce se supun autorizării, imobilul (teren și/sau clădiri) trebuie sa fie liber de orice sarcini sau interdicţii ce afectează implementarea proiectului.

TIPURI DE INVESTITII ELIGIBILE:

1.) INVESTIȚII ÎN ACTIVE CORPORALE

 • lucrări de construire, extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale IMM-urilor, inclusiv a utilităţilor generale aferente;
 • achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică de natura mijloacelor fixe;
 • achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţii;

Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente unei investiții inițiale care constă în activități de construire/ extindere/ dotare cu active corporale a spațiilor de producție/ prestări de servicii.

2.) INVESTIȚII ÎN ACTIVE NECORPORALE: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similar, investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/produselor proprii ale solicitantului.

Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții în active necorporale ori lucrări de modernizare.

3.) ALTE TIPURI DE INVESTITII: Certificarea/recertificarea produselor, serviciilor, proceselor, de către un organism de certificare acreditat. Certificarea/recertificarea sistemelor de management al calității (ISO 9001), al mediului (ISO 14001), al siguranţei alimentelor (ISO 22000), al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale (OHSAS 18001), al securității informaţiilor (ISO/IEC 27001), al energiei (ISO 50001), al calității pentru dispozitive medicale (ISO 13485), al serviciilor IT (ISO/IEC 20000), al responsabilității sociale (SA 8000), simple sau integrate. Investiții specifice procesului de internaţionalizare (participarea, la nivel internațional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziţii, în calitate de expozant). Valoarea eligibilă aferentă acestor cheltuieli nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă totală a investiției.

Nu sunt eligibile proiectele care includ investiții demarate (a fost începută execuția lucrărilor de construcții sau a fost dată o comandă fermă de bunuri) înainte de depunerea cererii de finanțare.

DOMENII DE ACTIVITATE ELIGIBILE:

1320 Producţia de ţesături. 1330 Finisarea materialelor textile. 1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare. 1392 Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp). 1393 Fabricarea de covoare şi machete. 1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase. 1395 Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte. 1396 Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile. 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a. 1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele. 1412 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru lucru. 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp). 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp. 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a. 1420 Fabricarea articolelor din blană. 1431 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie. 1439 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte. 1511 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor. 1512 Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament. 1520 Fabricarea încălţămintei. 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului. 1621 Fabricarea de furnire şi a panourilor de lemn. 1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri. 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii. 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn. 1629 Fabricarea altor produse din lemn. Fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite. 1721 Fabricarea hârtiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hârtie si carton. 1722 Fabricarea produselor de uz gospodaresc si sanitar, din hârtie sau carton. 1723 Fabricarea articolelor de papetărie. 1724 Fabricarea tapetului. 1729 Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a. 1811 Tipărirea ziarelor. 1812 Alte activităţi de tipărire n.c.a. 1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire. 1814 Legătorie şi servicii conexe. 2041 Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere. 2042 Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă). 2053 Fabricarea uleiurilor esenţiale. 2110 Fabricarea produselor farmaceutice de bază. 2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice. 2211 Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor.  2219 Fabricarea altor produse din cauciuc. 2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic. 2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic. 2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii. 2229 Fabricarea altor produse din material plastic. 2311 Fabricarea sticlei plate. 2312 Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate. 2313 Fabricarea articolelor din sticlă. 2314 Fabricarea fibrelor din sticlă. 2319 Fabricarea de sticlărie tehnică. 2320 Fabricarea de produse refractare. 2331 Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramic. 2332 Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi a altor produse pentru construcţii, din argilă arsă. 2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental. 2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramic. 2343 Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramic. 2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramic. 2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. 2351 Fabricarea cimentului. 2352 Fabricarea varului şi ipsosului. 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcţii. 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii. 2363 Fabricarea betonului. 2364 Fabricarea mortarului. 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos. 2370 Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei. 2511 Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice. 2512 Fabricarea de uşi şi ferestre din metal. 2521 Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire central. 2529 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice. 2550 Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor. 2561 Tratarea şi acoperirea metalelor. 2562 Operaţiuni de mecanică general. 2591 Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel. 2593 F abricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri. 2594 Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe. 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a. 2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module). 2612 Fabricarea altor componente electronice. 2620 Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice. 2630 Fabricarea echipamentelor de comunicaţii. 2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum. 2651 Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie. 2652 Productia de ceasuri. 2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie. 2670 Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice. 2680 Fabricarea suporturilor magnetice şi optice destinate înregistrărilor. 2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice şi a aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii. 2712 Fabricarea aparatelor de control şi distribuţie a electricităţii. 2720 Fabricarea de acumulatori şi baterii. 2731 Fabricarea de cabluri cu fibră optică. 2732 Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electrocasnice. 2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice. 2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat. 2751 Fabricarea de aparate electrocasnice. 2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice. 2790 Fabricarea altor echipamente electrice. 2811 Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi motociclete). 2812 Fabricarea de motoare hidraulice. 2813 Fabricarea de pompe şi compresoare. 2814 Fabricarea de articole de robinetărie. 2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisie. 2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor. 2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulate. 2823 Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice). 2824 Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric. 2825 Fabricarea ehipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic. 2829 Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a. 2830 Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere. 2841 Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului. 2849 Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a. 2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie. 2892 Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii. 2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului. 2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei. 2895 Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului. 2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului. 2899 Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a. 2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier. 2920 Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci. 2931 Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule. 2932 Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule. 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine. 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării. 3103 Fabricarea de saltele şi somiere. 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a. 3212 Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase. 3213 Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similar. 3220 Fabricarea instrumentelor musicale. 3230 Fabricarea articolelor pentru sport. 3240 Fabricarea jocurilor şi jucăriilor. 3250 Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale stomatologice. 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. 3320 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industrial. 3600 Captarea, tratarea şi distribuţia apei. 3700 Colectarea şi epurarea apelor uzate. 3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase. 3812 Colectarea deşeurilor periculoase. 3821 Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase. 3822 Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase. 3831 Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor. 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate. 3900 Activităţi şi servicii de decontaminare. 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale. 4211 Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor. 4212 Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane. 4213 Costrucţia de poduri şi tuneluri. 4221 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide. 4222 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii. 4291 Construcţii hidrotehnice. 4299 Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a. 4311 Lucrări de demolare a construcţiilor. 4312 Lucrări de pregătire a terenului. 4313 Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii. 4321 Lucrări de instalaţii electrice. 4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat. 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii. 4331 Lucrări de ipsoserie. 4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie. 4333 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor. 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri. 4339 Alte lucrări de finisare. 4391 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii. 4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. 5210 Depozitări. 5224 Manipulări. 5510 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similar. 5520 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată. 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere. 5590 Alte servicii de cazare. 5610 Restaurante. 5621 Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente. 5629 Alte activităţi de alimentaţie n.c.a. 5811 Activităţi de editare a cărţilor. 5812 Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similar. 5813 Activităţi de editare a ziarelor. 5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor. 5819 Alte activităţi de editare. 5821 Activităţi de editare a jocurilor de calculator. 5829 Activităţi de editare a altor produse software. 5911 Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune. 5912 Activităţi de postproducţie cinematografică, video şi de programe de televiziune. 5913 Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune. 5914 Proiecţia de filme cinematografice. 5920 Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală. 6010 Activităţi de difuzare a programelor de radio. 6020 Activităţi de difuzare a programelor de televiziune. 6110 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu. 6120 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit). 6130 Activităţi de telecomunicaţii prin satelit. 6190 Alte activităţi de telecomunicaţii. 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client). 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei. 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) al mijloacelor de calcul. 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei. 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe. 6312 Activităţi ale portalurilor web. 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a. 7111 Activităţi de arhitectură. 7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea. 7120 Activităţi de testare şi analize tehnice. 7311 Activităţi ale agenţiilor de publicitate. 7312 Servicii de reprezentare media. 7410 Activităţi de design specializat. 7420 Activităţi fotografice. 8292 Activităţi de ambalare. 8610 Activităţi de asistenţă spitalicească. 8621 Activităţi de asistenţă medicală general. 8622 Activităţi de asistenţă medicală specializată. 8623 Activităţi de asistenţă stomatologică. 8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană. 8710 Activităţi ale centrelor de îngrijire medical. 8720 Activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale. 9003 Activităţi de creaţie artistic. 9101 Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor. 9102 Activităţi ale muzeelor. 9103 Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice şi a altor obiective de interes touristic. 9104 Activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale. 9311 Activităţi ale bazelor sportive. 9312 Activităţi ale cluburilor sportive. 9313 Activităţi ale centrelor de fitness. 9319 Alte activităţi sportive. 9321 Bâlciuri şi parcuri de distracţii. 9329 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a. 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice. 9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii. 9523 Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele. 9524 Repararea mobilei şi a furniturilor casnice. 9525 Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor. 9529 Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.  9601 Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană.

VALOAREA FINANTARII NERAMBURSABILE ce poate fi primita este cuprinsa intre: minim 1.500.000 euro și maxim 6.000.000 euro.

INTENSITATEA AJUTORULUI FINANCIAR este intre 45% si 70%  din totalul cheltuielilor eligibile, in functie de localizarea investitiei (care poate fi diferita de sediul firmei) si dimensiunea firmei. TVA ESTE o cheltuiala eligibila daca solicitantul NU este platitor de TVA.

Intensitatea ajutorului nerambursabil din cheltuielile eligibile (componenta de investitii de baza):

Categoria IMM/ Regiunea de dezvoltare Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Nord-Vest, Centru Vest
Întreprinderi mici 70% 55%
Întreprinderi mijlocii 60% 45%

Pentru componenta de ajutor de minimis (cheltuielile cu serviciile de consultanta / proiectare / publicitate) finantarea nerambursabila este de 100% din valoarea eligibilă a cheltuielilor respective.

PERIOADA DE DEPUNERE A PROIECTELOR ESTE INTRE:

30.10.2020 ora 12:00:00 si 30.11.2020 ora 12:00:00.

A.D.E.L. are experienta bogata in elaborarea si implementarea proiectelor cu finantare nerambursabila si va ofera servicii de consultanta de specialitate constand in elaborarea documentatiei necesare precum si in managementul investitiei in vederea derularii finantarii nerambursabile.

In situatia in care sunteti interesati de aceasta schema de finantare va rugam sa ne contactati la nr. de telefon: 0770820790 sau mail: adel@adelbacau.ro sau office.adel@gmail.com.

Totodata puteti completa acest FORMULAR si va contactam noi.

Notati despre alte programe de finantare puteti gasi aici: http://www.adelbacau.ro/category/noutati/

Facebook: https://www.facebook.com/ADEL-Consultanta-686654048060114/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *