ok ok 133830107_3611350665627184_5548485575908816069_n

FINANTARE PRIN SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU STIMULAREA INVESTIŢIILOR CU IMPACT MAJOR ÎN ECONOMIE

ok ok 133830107_3611350665627184_5548485575908816069_n

 

FINANTARE NERAMBURSABILA PRIN SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU  STIMULAREA INVESTIŢIILOR CU IMPACT MAJOR ÎN ECONOMIE

(In baza H.G. nr. 807/2014 cu modificările și completările ulterioare)

Schema de ajutor de stat instituita in baza H.G. nr. 807/2014 are ca obiectiv dezvoltarea regională, prin realizarea de INVESTIȚII INIŢIALE în active fixe de înaltă tehnologie pentru realizarea de produse cu valoare adăugată mare, indiferent de dimensiunea beneficiarilor.

Investiţia iniţială = investiţia în active corporale şi necorporale aflate în acelaşi perimetru, legate de: a.) demararea unei unităţi noi, b.) extinderea capacităţii unei unităţi existente, c.) diversificarea producţiei unei unităţi prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate sau o schimbare fundamentală a procesului general de producţie al unei unităţi existente.

SOLICITANTI ELIGIBILI:
Societățile infiintate în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare care realizează o investiţie cu o valoare totală de MINIM 4,5 milioane lei, în unul din domeniile de activitate eligibile.

Schema de ajutor de stat poate fi accesata de intreprinderi existente, cu activitate existenta, dar si de catre firme nou infiintate, atât IMM-uri cât şi întreprinderi mari.
Asociaţii sau acţionarii care controlează mai multe întreprinderi pot solicita acordarea unui ajutor de stat în cadrul prezentei scheme doar în numele unei singure societăți.

Conditii generale de eligibilitate
• Solicitantul nu intră în categoria „întreprinderilor în dificultate”; nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii; nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
• Solicitantul nu a beneficiat de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale în cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii;
• Solicitantul nu a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanțare și, la momentul înregistrării cererii oferă un angajament că nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul.

Conditii de eligibilitate suplimentare pentru întreprinderile în activitate
• Au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât zero în unul din ultimele trei exerciții financiare încheiate;
• Au capitaluri proprii pozitive în ultimul exerciţiu financiar încheiat.

Conditii de eligibilitate suplimentare pentru întreprinderile nou înființate
• Au capital social subscris vărsat în valoare de minimum 100.000 lei;
• Nu aparţin unor acţionari/asociați care deţin sau au deţinut în ultimii doi ani anterior înregistrării cererii de acord pentru finanţare o altă întreprindere înregistrată conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care desfăşoară sau a desfăşurat activitatea pentru care solicită finanţare

TIPURI DE CHELTUIELI ELIGIBILE:
• Construcţii de orice tip, respectiv cheltuielile efectuate cu realizarea de construcţii (construire); se consideră eligibile doar cheltuielile regăsite în Capitolul 4 – Cheltuieli pentru investiția de bază, subcapitolul 4.1 – Construcții și instalații de bază din Devizul pe obiect;
• Închirierierea construcţiilor pe perioada implementării proiectului; valoarea maximă eligibilă a chiriei nu poate depăşi 22 lei/mp/lună;
• Instalaţii tehnice, maşini şi echipamente (noi);
• Activele necorporale amortizabile asociate investiţiei iniţiale precum brevete, licenţe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală;

DOMENII DE ACTIVITATE ELIGIBILE
Sunt eligibile investiţiile care se realizează în TOATE sectoarele de activitate, cu excepţia celor menţionate în Anexa 1 “Lista sectoarelor de activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat”.

INTENSITATEA AJUTORULUI FINANCIAR este de 10%, 35% si 50% din totalul cheltuielilor eligibile, in functie regiunea unde este amplasata investitia, astfel:

Regiunea Intensitatea finantarii nerambursabile
Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Nord-Vest, Centru, Vest 50%
Ilfov 35%
Bucuresti 10%

VALOAREA MINIMA A INVESTITIEI ELIGIBILE ESTE ESTE DE 4,5 MILIOANE LEI.

Contributia proprie va fi asigurata din urmatoarele surse: a.) majorare de capital subscris şi vărsat, b.) profit reinvestit, c.) împrumut intra-grup sau d.) credit bancar.

PERIOADA DE DEPUNERE A PROIECTELOR: sesiunea este deschisa iar proiectele se depun permanent.

A.D.E.L. are experienta bogata in elaborarea si implementarea proiectelor cu finantare nerambursabila si va ofera servicii de consultanta de specialitate constand in elaborarea documentatiei necesare precum si in managementul investitiei in vederea derularii finantarii nerambursabile.

In situatia in care sunteti interesati de aceasta schema de finantare va rugam sa ne contactati la nr. de telefon: 0770820790 sau mail: adel@adelbacau.ro sau office.adel@gmail.com.

Totodata puteti completa acest FORMULAR si va contactam noi.

Noutati despre alte programe de finantare puteti gasi aici: http://www.adelbacau.ro/category/noutati/

Ne puteti urmari si pe Facebook: https://www.facebook.com/ADEL-Consultanta-686654048060114/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *